ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਪਾਰ

ਹੋਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹਾਲ, ਜੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕੀ ਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਕ ਸੰਪਤੀ ਹੈ. ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਵਧ ਹੁਣੇ ਹੀ ਭਾਅ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਕ. ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵੇਖੋ, ਭਾਗ ‘ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ. ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਖਾਤੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ: ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਸੂਚਕ ਵਿੱਤੀ ਵਿਚ ਉਤਰਾਅ ਕੀਮਤ ਹੈ. ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਕ ਹੈ, ਦੇ ਬਾਅਦ, ਜਦ