ਪੰਜੇ

ਹੱਥ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਯੂਨਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਇੱਕ ਬੈਠਣ ਖੇਤਰ ਅਤੇ — ਜ ਬਾਲਕੋਨੀ. ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਆਸਮਾਨ ਸਾਫ, ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੋਸਟਰ. ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰਿੱਜ ਅਤੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੌਲੀਏ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ