ਨਿਊਜ਼

ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਮੁਖੀ ਦੇ ਮੈਨਚੇਸ੍ਟਰ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਅਤੇ ਪੰਜ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੱਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਨੁਰਕਸ਼ਣ. ਪੁਲਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਮੁਖੀ ਦੇ ਮੈਨਚੇਸ੍ਟਰ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਅਤੇ ਪੰਜ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੱਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ