ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ‘ਗੈਰ ਜਵਾਬ’ ਚ: ਵਕੀਲ

ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋ ਵਿਚ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਿਚ ਬੱਚੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੈ. ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੈਨੇਟ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਲ ਤੇ ਤੀਹ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਈ ਬੰਨ੍ਹ ਬੱਚੇ ਲਈ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਸਨ, ਅਪਰਾਧ ਤੱਕ, ਕੁਲ੍ਲ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਬਾਲਗ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਐਕਟ. ਧਰਮ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਟਿਟੋ, ਜੋ ਦਾਇਰ ਸੈਨੇਟ ਬਿੱਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਿਚ ਨਾਬਾਲਗ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਦੇ