ਕੋਈ ਹੀਣ: ‘ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼’ ਤੇ ਰਹੀ -ਚੀਨ ਦੇ ਤੇਲ ਨਜਿੱਠਣ’

ਦਾਅਵਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਰਜਨ ਨੂੰ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਿਪਤ ਵਿਚ ‘ਸਹਿਯੋਗ’ ਵਿਚ ਚੀਨ ਵਿਚ ਖੋਜ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਸਾਗਰ. ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਚ ਦਾਅਵਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਜੂਨੀਅਰ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਡਰ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ‘ਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਧਨ’ ਜ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ‘ਸਮਝ ਦੇ ਪੱਤਰ’ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ. ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਸਰਸਰੀ ਵੇਰਵੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ. ਵਿਭਾਗ