ਕਾਰ ਲੋਨ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਵਿੱਚ — ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਜ

ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਹੀ ਹੈ. ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਵਿਚ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰ ਲੋਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਿੰਨਲਿੰਗੀ ਬਕ ਜ ਦੁਆਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਰ ਡੀਲਰ — ਏਜੰਟ. ਵੀ ਹਨ, ਚੰਗੀ ਉਪਲੱਬਧ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ — ਬਕ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ. ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਚਣ ਵਾਧੂ ਫੀਸ