ਕਸਟਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ç. ਕਸਟਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨੋ ç

ਡੋਲ੍ਹ ਸਾਈਟ, ਜਾਵਾਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ ç, ਆਈਸੀਆਈ ਲਾ, ê ਫਿਲੀਪੀਨੋ ç é ਗਲਾਸ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ éè