ਵਕੀਲ ਦੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼! ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਵਕੀਲ, ਸਾਰੇ ਆਨਲਾਈਨ.


ਸੱਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼


ਭਾਈਚਾਰੇ ਟੈਕਸ - ਜਾਣਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਦੱਸਤਾਭੁਗਤਾਨ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜ ਨਾ ਨਾਲ ਅਠਾਰਾ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਉਪਰ ਹੈ. ਸਾਰੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ, ਵਕੀਲ, ਦੰਦਾ, ਲੇਖਾਕਾਰ. ਟੈਕਸ ਤੇ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ-ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਖਰੀਦੀ, ਵਿਰਸੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ ਦਾਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਰਗੇ ਘਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ.

ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ-ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਟੈਕਸ, ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ. ਇਸ ਟੈਕਸ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਭ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮਦਨ.

ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ - ਜਨਰਲ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਟੈਕਸ, ਖਰੀਦੀ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਲ ਟੈਕਸ.