ਲਈ ਵੈੱਬ íਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ñ ਲਾ, í ਫੋਟੋ

ਅੜਿਆ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਲਈ ਕੋਈ ਅਲ á ú ਸੰਭਵ ਹੈ

ó ó ਇੱਕ, ó ਲਾਸ í ਵਿਚ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਕ á ਵੈੱਬ