ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ: ਿ ਨਰਧਾਰਨ ਨਵੀਨਤਾ ਦੀ