ਭਾਈਚਾਰੇ ਪਰਲੋ ਦੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੇਦੱਸਦਾ ਹੈ ਪੋਥੀ ਬਹਾਈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੈ ਦੇ ਇੱਕ ਕਦੇ ਨਾ ਮਰਨ ਰੂਹ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਸਮਝ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਅੰਤ ਵਿਚਾਰ

ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਘਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅੱਧ- ਵਿੱਚ

ਟੀਚਾ ਹੈ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹਾਈ, ਅਤੇ ਹਾਸਲ ਰੂਹਾਨੀ ਸੂਝ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਹੁਨਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਿਚ ਕਰਵਾਉਣ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ