ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੰਪਨੀਲੇਵਾ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਭਵ ਅਧੀਨ ਆਗਿਆ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼

ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹਥਿਆਰ

ਕਰਨ ਲਈ ਫਲੈਗ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਵੀਅਨ