ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੋਚਦੇ ਅਮਰੀਕਾਹੁਣੇ ਹੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਜੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਫਿਲੀਪੀਨੋ ਲੋਕ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਕਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈ

ਜੇ, ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੋਚਦੇ

ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ.ਸੰਗੀਤ: ਝਰੀ ਦੇ ਆਦੀ — ਪੁਲਾੜ ਵਿਚ