ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ‘ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੇਡੀਓ ਇੰਟਰਵਿਊ. ਸਾਡੇ ਰੂਪ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਨਰਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਦਿੰਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: ਗੰਭੀਰ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇਖਭਾਲ, ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ, ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਦੰਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਦੀ ਲਈ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਰੇਡੀਓ’ ਤੇ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨ, ਔਰਤ ਨੂੰ, ਹੈ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ — ਏਡਜ਼, ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਗੇ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੈਕਸ ਅਤੇ ਮਰੇ ਲੀਸਾ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਲੀਸਾ ਵਰਗਾ ਦੇਖਿਆ ਛੋਟੇ ਅੰਡੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਕਵਰ.

ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀੜੇ ਅਤੇ ਦਰਦ. ‘ਅੰਬ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਪੌਦੇ: ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਨਵ ਬਡ ਪੱਤੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਖਾ, ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਨਵ ਬਡ ਫਲ.

ਰੋਗ ਦੇ (ਸਟਰ ਰੋਗ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ)

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਅਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਸਾਲ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓ. ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ. ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਸਟੋਰਟ, ਬੀਚ, ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ. ਅਕਸਰ ਜਦ ਤਣਾਅ, ਗੁੱਸੇ’, ਜ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਖਤਰੇ ਹੈ