ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਜਲ ਸੈਨਾ ਡਾਲਰ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕੈਰੀਅਰ ਤੱਕ