ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਫਿਲੀਪੀਨੋ - ਚੌਥੇ ਗ੍ਰੇਡ

ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਇਸਲਈਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਦਦ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਚੌਥੀ ਗਰੇਡ.