ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਗਰੁੱਪ, ਜ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ — ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੇ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ.