ਦਹਿ ਭੂਚਾਲ ਵਿਚ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ਸਥਿਤ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਤੇ ਇਸ ਲਈ-ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਰਿੰਗ, ਅੱਗ, ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਭੂਚਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਕਸਰ ਹੋਣ ਭੂਚਾਲ ਅਤੇ ਫਟਣ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ