ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਕੰਮ ਕਰਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਘਰ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਜੀਵਨ, ਤੱਕ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ‘ਉਸੇ ਹੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਉਸੇ ਹੀ ਉਮਰ ਦੇ’, ਨੂੰ ਉਤੇਜਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੇ ਵਿਚ ਡੂੰਘਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੋਨੋ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਤਰੱਕੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿੱਚ, ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੇ ਨਿਊ ਵਿਚਾਰ, ਨਿਊ ਨਜ਼ਰੀਏ, ਨਿਊ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ, ਮੁਦਰਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤਬਦੀਲ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਾਪਸ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਵ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਢੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ’ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਲ ਕਾਰੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ