ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਫਿਲੀਪੀਨੋ)‘ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੇ ਫਿਲੀਪੀਨੋ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਰ ਿ ਨਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ

‘ਪਸੰਦੀਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਫਿਲੀਪੀਨੋ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਸਪੇਨੀ ‘ਪਾਰਟੀ ਕਦਮ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਦ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ

ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੂਲ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਜਦ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਰਿਸਾਅ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਇਸਦੇ ਲਈ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਟਾ ਹੈ, ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲੈਟਰਹੈੱਡ ਦੇ ਵਿਭਾਗ, ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫਿਲਿਪਿਨੋ, ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਅਨੁਸਾਰੀ ਪਾਠ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ, ਬਿਊਰੋ, ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕਰੇਗਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੰਚਾਰ ‘ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਦੇ ਆਗੂ’ ਮੀਟਿੰਗ ਉਲਝਣ ਹੈ ਦੀ ਹਫਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡ ਹੋ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇ ਹੋਰ ਟਾਪੂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਰੱਥ ਸਟਾਫ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ, ਬਿਊਰੋ, ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਮੇਤ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਜ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਫਿਲੀਪੀਨੋ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਕਰਸਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਧਰ’ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਢੰਗ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਰੇ