ਵਕੀਲ ਦੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼! ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਵਕੀਲ, ਸਾਰੇ ਆਨਲਾਈਨ.


ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਬਕ


ਇੱਕ ਹੈਵੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚ.

ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਿਖਣ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਮਬਰਿਸ਼ਪ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜ ਭਾਈਚਾਰੇ ਆਮ ਤੌਰ' ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ਬਦ ਭਾਈਚਾਰੇ.